7

 

 

Naizvozvo isu veVineyard Funeral Assurance tauya nechirongwa chemaPolicy emuonera pamwe panguva yerufu mumaruwa chatinoti ZUNDE VILLAGE PLAN.Ishe nedunhu rake kana sabhuku nedunhu rake vanogona kupinda muneichi chirongwa. Mhuri yoga yoga inobhadhara mari yayo mwedzi nemwedzi.

 

image_between is 

Hurongwa hweFuneral hwakuita sekodzero yemunhu wose anorarama nokuti zvakakosha pakurerutsa mutoro kana tasangana nedambudziko rekufirwa.

Ndiani angabatsirwa?

Zvatinokubatsirai nazvo.

Zvakakosha kuti muzive.

 • Imi semubati wePolicy pamwe nemhuri yenyu, mudzimai kana murume nevana venyu.
 • Vaberiki vemudzimai kana vemurume venyu.
 • Chero hama zvayo yamungada.
 • Motokari inotakura mufi kubva kwaafira kuenda kwaanochengetwa muno muZimbabwe.
 • Jira refuko nemaruva epaguva.
 • Kugeza mufi nekumupfekedza pamwe nemishonga yeEmbalming.
 • Chikwangwari chekunyora zita paguva.
 • Tende nemuchina wokudzikisa bhokisi muguva.
 • Mari yechikafu.
 • Mari yePolicy inobhadharwa pamwedzi wogawoga.
 • Muridzi wePolicy nevana vake vanomirira kwemwedzi mitatu (90 days) chete kuti awane rubatsiro.
 • Dzimwe hama dzinomirira kwemwedzi mitanhatu (180 days).
 • Munhu anemakore makumi manomwe nemashanu (75 years) zvichidzika ndiye chete anogona kupinda muchirongwa ichi.
 • Kana mufi akavigwa tisati taziviswa tinopa mari yeSUM ASSURED iyo yakanyorwa mugwaro renyu.
 

MHANDO DZAMAPOLICY, MABHOKISI NEMARI YACHO

MHANDO YEPOLICY MHANDO YEBHOKISI MUNHU MUMWECHETE MHURI MUBEREKI MUMWE CHETE NEVANA MARI YECHIKAFU SUM ASSURED
SILVER FLAT CASKET $2.00 $5.00 $3.00 $100.00 $150.00
GOLD 2 TIER CASKET $3.00 $6.00 $4.50 $140.00 $200.00
DIAMOND 3 TIER CASKET $4.00 $8.00 $6.00 $160.00 $250.00
PLATINUM DOME CASKET $6.00 $12.00 $8.00 $200.00 $300.00