Naizvozvo isu veVineyard Funeral Assurance tauya nechirongwa chemaPolicy emuonera pamwe panguva yerufu mumaruwa chatinoti ZUNDE VILLAGE PLAN. Ishe nedunhu rake kana sabhuku nedunhu rake vanogona kupinda muneichi chirongwa. Mhuri yoga yoga inobhadhara mari yayo mwedzi nemwedzi.

Hurongwa hweFuneral hwakuita sekodzero yemunhu wose anorarama nokuti zvakakosha pakurerutsa mutoro kana tasangana nedambudziko rekufirwa.

Ndiani angabatsirwa?

 • Imi semubati wePolicy pamwe nemhuri yenyu, mudzimai kana murume nevana venyu.
 • Vaberiki vemudzimai kana vemurume venyu.
 • Chero hama zvayo yamungada.

Zvatinokubatsirai nazvo.

 • Motokari inotakura mufi kubva kwaafira kuenda kwaanochengetwa muno muZimbabwe.
 • Jira refuko nemaruva epaguva.
 • Kugeza mufi nekumupfekedza pamwe nemishonga yeEmbalming.
 • Chikwangwari chekunyora zita paguva.
 • Tende nemuchina wokudzikisa bhokisi muguva.
 • Mari yechikafu.

Zvakakosha kuti muzive.

 • Mari yePolicy inobhadharwa pamwedzi wogawoga.
 • Muridzi wePolicy nevana vake vanomirira kwemwedzi mitatu (90 days) chete kuti awane rubatsiro.
 • Dzimwe hama dzinomirira kwemwedzi mitanhatu (180 days).
 • Munhu anemakore makumi manomwe nemashanu (75 years) zvichidzika ndiye chete anogona kupinda muchirongwa ichi.
 • Kana mufi akavigwa tisati taziviswa tinopa mari yeSUM ASSURED iyo yakanyorwa mugwaro renyu.